Tvorba pedagogickej dokumentácie školy
Napísal Administrator   
13.11.2010
Cieľ aktivity:
Cieľom aktivity je vytvorenie definitívnej podoby novej základnej pedagogickej dokumentácie školy. 
 
Termín aktivity:
10/2010 – 01/2011
 
Popis aktivity:

Aktivita bude prebiehať po vytvorení a získaní výstupov – nových učebných materiálov a didaktických prostriedkov na škole. Bude spočívať v úpravách a dopracovaniach novej pedagogickej dokumentácie školy, s dôrazom na detailné vypracovanie dokumentácie pre prvé a piate ročníky, a schematické poňatie ostatných ročníkov. V definitívnej verzii dokumentácie by sa mali premietnuť všetky relevantné pripomienky, ktoré vzniknú v čase zavádzania reformy do školy. Keďže ide o dôležitú fázu, jej priebeh a dobré rozplánovanie jednotlivých činností  bude zaručovať kvalitu výsledku. 
 
Výstupy aktivity:
Pedagogická dokumentácia školy 
 
S hudbou za poznaním
Napísal Administrator   
13.11.2010
Cieľ aktivity:
Prostredníctvom hudby vzbudiť záujem žiakov o daný predmet
 
Termín aktivity:
12/2009 – 08/2010
 
Popis aktivity:  
Funkcia: Zatraktívnenie vyučovacieho procesu, učenie netradičnou formou, využitie a rozvoj pozitívneho vzťahu detí k hudbe, rozšírenie vedomostí v oblasti hudby a Informačno – komunikačných technológií 
Čas trvania: 9 mesiacov 
Ďalej...
 
Integrované tematické vyučovanie
Napísal Administrator   
13.11.2010
Cieľ aktivity:
Zavedenie integrovaného tematického vyučovania do výchovno-vzdelávacieho procesu v 5. ročníku základnej školy
 
Termín aktivity:
04/2009 – 12/2010
 
Popis aktivity:   
Funkcia: Rozvoj kľúčových kompetencií žiaka, rozvoj inovačných vyučovacích metód, uľahčenie procesu aklimatizácie žiaka na druhý stupeň základnej školy, naučiť sa učiť sa, získať väčšiu zodpovednosť, vidieť súvislosti medzi predmetmi, medzipredmetová spolupráca 
Čas: 21 mesiacov 
Ďalej...
 
Aktivizujúce tvorivé metódy vo vyučovaní
Napísal Administrator   
13.11.2010
Cieľ aktivity:
Zavedenie integrovaného tematického vyučovania do výchovno-vzdelávacieho procesu v 1. ročníku základnej školy
 
Termín aktivity:
04/2009 - 12/2010
 
Popis aktivity:   
Funkcia: Táto aktivita povedie k zlepšeniu aktívneho zapojenia sa žiakov na hodinách, rozvoju ich tvorivosti. Zlepší sa ich schopnosť učiť sa, navzájom spolupracovať, komunikovať medzi sebou a to nielen na hodinách, ale aj na verejnosti. Učiteľom pomôže a umožní využívať medzipredmetové vzťahy priamo vo výchovno-vzdelávacom procese. 
Čas : 21 mesiacov 

Ďalej...
 
Tvorba plánu školy pre školský rok 2009/2010
Napísal Administrator   
13.11.2010
Cieľ aktivity:
Cieľom aktivity je vytvorenie plánu na prechodné obdobie od prijatia reformy až po obdobie implementácie zmien.

Termín aktivity: 
03/2009- 11/2009

Popis aktivity:  
Funkcia: pripraviť plán zavedenia reformy do školy na prvom a druhom stupni s ohľadom na pripravované činnosti a aktivity riešené týmto projektom v školskom roku 2009/2010.  
Čas: 9 mesiacov 

Ďalej...
 
Tvorba rozvojového programu školy
Napísal Administrator   
13.11.2010
Cieľ aktivity:
Vytvoriť návrh rozvojového programu školy
 
Termín aktivity:
09/2009-02/2010
 
Popis aktivity:  
Zmyslom tejto aktivity je vytvoriť návrh rozvojového programu školy, ktorý pokryje proces reformy vzdelávacích aktivít školy a s ním súvisiacich zmien. Súčasťou návrhu bude zmenená školská pedagogická dokumentácia, stanovené priority a zameranie školy, ako aj plán personálneho a finančného zabezpečenia pre jeho realizáciu v praxi. V rozvojovom programe bude definovaný profil absolventa ZS po implementácii reformných zmien a školského vzdelávacieho programu. 6-mesačné trvanie aktivity zodpovedá jej dôležitosti a náročnosti realizácie. Aktivitu  budú realizovať interní metodici projektu v spolupráci s externými expertmi. Poslednou fázou tejto aktivity bude predstavenie návrhu Rozvojového programu školy na pracovnom seminári za účasti pedagógov a širšej verejnosti (rodičia, žiaci, zástupcovia lokálnej samosprávy). 
 
Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci školy, žiaci školy


Výstupy aktivity:  
Návrh Rozvojového programu školy 
Čiastkové výstupy: pracovný návrh Rozvojového programu školy a pracovný seminár
 
 
Analýza potrieb školy
Napísal Administrator   
13.11.2010
Cieľ aktivity:
Vypracovať podrobnú analýzu potrieb školy a na jej základe zostaviť rozvojový program školy s návrhom jej priorít a potrebných obsahových a inovatívnych zmien
 
Termín aktivity:
01/2009 - 08/2009
 
Popis aktivity:
V aktivite 1.1. bude viacerými metódami realizovať detailná analýza potrieb školy. Účelom je zistiť na základe kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov oblasti vyžadujúce zmeny a kapacity školy realizovať ich. Aktivita 1.1. bude trvať 6 mesiacov, pretože jej výsledok bude dôležitým podkladom pre neskoršie vypracovanie kľúčových dokumentov ako Rozvojový program školy. Aktivitu budú zabezpečovať externí experti. Na analýzu budú využité výskumné  metódy ako dotazníky, riadené rozhovory, analýza štatistických ukazovateľov školy, kvalitatívna a kvantitatívna analýza vonkajšieho prostredia. Rizikovým faktorom bude nedostatočná kooperácia expertov a respondentov.  
 
Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci školy, žiaci 1. a 5. ročníka

Výstupy aktivity:   
Hlavný výstup aktivity: Analýza potrieb školy a prostredia
Čiastkové výstupy: štatistické spracovanie dotazníkov, čiastkové analýzy
 
 

© 2018 Od interaktívnej metódy k e-learningu na ZŠ Štiavnik